O centrálnej evidencii majetku

Centrálna evidencia majetku (ďalej len „CEM“) je informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku, ktorý slúži na plnenie jednotlivých funkcií štátu.

Cieľom CEM je prehľad o nehnuteľnom majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý slúži na verejnoprospešné a nepodnikateľské účely. Takisto sa v CEM eviduje aj majetok iných vlastníkov, ktorý slúži na plnenie funkcií štátu alebo na iné verejnoprospešné účely, ktoré vykonávajú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie alebo štátne fondy. CEM spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú správcovia majetku štátu.

V CEM sa evidujú bytové budovy, nebytové budovy, byty, nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré spravujú správcovia majetku štátu podľa zákona o správe majetku štátu, a tiež bytové budovy, nebytové budovy, byty, nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve iných vlastníkov, ktorý užívajú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie alebo štátne fondy. V CEM sa neeviduje nehnuteľný majetok v správe alebo v užívaní štátnych podnikov ani majetok vo vlastníctve alebo v užívaní akciových spoločností s majetkovou účasťou štátu.

viac o registri ...

Informácie pre správcov majetku štátu

Ak potrebujete zriadiť, zmeniť alebo zrušiť prístup Vášho zamestnanca do CEM, vyplňte formulár F191 „Žiadosť o prístup do systému Centrálna evidencia majetku" dostupný na http://www.cpu.datacentrum.sk/dokumenty-a-postupy/dokumenty-na-stiahnutie-6d.html a zašlite na adresu tam uvedenú.

Ak potrebujete zriadiť, zmeniť alebo zrušiť prístup zamestnanca do CEM v roli rezortného správcu (len pre vybraných zamestnancov zriaďovateľov), vyplňte formulár F192 „Žiadosť o prístup do systému Centrálna evidencia majetku v roli Rezortného správcu" dostupný na http://www.cpu.datacentrum.sk/dokumenty-a-postupy/dokumenty-na-stiahnutie-6d.html a zašlite na adresu tam uvedenú.