Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa ustanovenia čl. 13 a čl. 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

Obchodné meno: Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
Sídlo: Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00151742
Kontaktné údaje: +421 2 5958 1111, podatelna@mfsr.sk

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba v zmysle platnej legislatívy prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa.

Telefón: +421 2 5958 7213
E-mail: zodpovedna.osoba@mfsr.sk

Centrálna evidencia majetku:

Verejne prístupná evidencia bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe správcov a verejne prístupná evidencia bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov, ktoré užívajú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácia a štátne fondy, okrem

 1. líniových stavieb a pozemkov zastavaných líniovými stavbami,
 2. nehnuteľného majetku štátu, ktorý slúži na plnenie úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu alebo obrany štátu a na úseku ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu,
 3. nehnuteľného majetku štátu a nehnuteľného majetku vo vlastníctve inej osoby, ktorý je užívaný správcom v zahraničí a slúži výlučne pre potreby ubytovania zamestnancov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky (ďalej len „evidencia“).

Účel spracúvania osobných údajov:

Vedenie údajov o užívateľoch bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe správcov majetku štátu a údajov o vlastníkoch bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov, ktoré užívajú štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne fondy v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) počnúc 31. decembrom 2016.

Zabezpečenie, vedenie a podpora prístupov do CEM pre žiadateľov o prístup - Používatelia evidencie (zamestnanci správcu majetku štátu).

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Ministerstvo spracúva osobné údaje na právnom základe, ktorým je:

 • zákonná povinnosť prevádzkovateľa (zákon o správe majetku štátu)

Dotknutá osoba:

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sa spracúvajú sú:

 • Používatelia evidencie (zamestnanci správcu majetku štátu),
 • Subjekty vedené v evidencii – fyzické osoby / fyzické osoby - podnikatelia, ktoré užívajú nehnuteľný majetok štátu, príp. ktorých nehnuteľný majetok je užívaný vybranými správcami majetku štátu,
 • Návštevníci webového sídla.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Rozsah spracúvaných osobných údajov vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo je daný účelom ich spracúvania. Ministerstvo spracúva iba také osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie účelu spracúvania.

Používatelia evidencie (zamestnanci správcu majetku štátu):

Subjekty vedené v evidencii (Iný vlastník vedený v evidencii, Užívateľ majetku štátu):

 • v prípade fyzickej osoby – podnikateľa osobné údaje v rozsahu: Obchodné meno, ICO, Ulica, Orientačné číslo, PSČ, Obec
 • v prípade fyzickej osoby osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, Ulica, Orientačné číslo, PSČ, Obec.

Návštevníci webového sídla:

 • cookies

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu, ktorý je stanovený zákonnými požiadavkami alebo na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných podmienok. Po splnení účelu spracúvania sú osobné údaje uchovávané nasledovnú dobu:

 • Používatelia evidencie (zamestnanci správcu majetku štátu) – 5 rokov
 • Subjekty vedené v evidencii (Iný vlastník vedený v evidencii, Užívateľ majetku štátu) – 1 rok po ukončení užívacieho vzťahu.

Príjemcovia osobných údajov:

 • Datacentrum,
 • Subdodávatelia Ministerstva financií SR

Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny (mimo územia EÚ):

Ministerstvo nezamýšľa získané osobné údaje preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Informácia o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania:

Ministerstvo s osobnými údajmi nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Dotknutá osoba má právo:

 • Právo na prístup k osobným údajom – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má o Vás ministerstvo k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme alebo prostredníctvom emailu, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.
 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúva ministerstvo na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Váš súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na ministerstve. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré ministerstvo na jeho základe o Vás spracúva.
 • Právo na opravu osobných údajov – ministerstvo prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečilo presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré má o Vás k dispozícii. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktorými ministerstvo disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo požiadať o ich úpravu, aktualizovanie alebo doplnenie.
 • Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie) – máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o Vás ministerstvo získalo, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ministerstvo môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť uplatneniu Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za určitých okolností ste oprávnený požiadať ministerstvo, aby prestalo používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás ministerstvo má, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebuje využívať. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ministerstvo môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť uplatneniu Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov - za určitých okolností máte právo požiadať ministerstvo o prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré od Vás ministerstvo získalo na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo na základe legitímnych oprávnených záujmov ministerstva. V prípade, ak nemá ministerstvo legitímny právny základ na ďalšie spracúvanie osobných údajov a Vy podáte námietku, nebude ministerstvo Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania - každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach na ochranu osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na adresu:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Realizovanie práv dotknutej osoby:

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle ministerstva (https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/ochrana-osobnych-udajov/) a to:

 • elektronicky prostredníctvom emailu na adresu zodpovedna.osoba@mfsr.sk,
 • listinným spôsobom prostredníctvom doporučenej listovej zásielky na adresu ministerstva.

V prípade potreby môže ministerstvo požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na overenie jej totožnosti. Žiadosti sú vybavované bezplatne okrem prípadov, ak sú žiadosti preukázateľne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, v takom prípade môže ministerstvo požadovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ministerstvo informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti bezodkladne, avšak najneskôr v lehote do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace a to aj opakovane. Dotknutá osoba bude informovaná o každom predĺžení lehoty spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ministerstvo na žiadosť odpovedá písomne v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla rovnakými prostriedkami, akými bola žiadosť doručená.