O Centrálnej evidencii majetku

Centrálna evidencia majetku (ďalej len „CEM“) je informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku, ktorý slúži na plnenie jednotlivých funkcií štátu.

Cieľom CEM je prehľad o nehnuteľnom majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý slúži na verejnoprospešné a nepodnikateľské účely. Takisto sa v CEM eviduje aj majetok iných vlastníkov, ktorý slúži na plnenie funkcií štátu alebo na iné verejnoprospešné účely, ktoré vykonávajú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie alebo štátne fondy. CEM spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú správcovia majetku štátu.

V CEM sa evidujú bytové budovy, nebytové budovy, byty, nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré spravujú správcovia majetku štátu podľa zákona o správe majetku štátu, a tiež bytové budovy, nebytové budovy, byty, nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve iných vlastníkov, ktorý užívajú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie alebo štátne fondy. V CEM sa neeviduje nehnuteľný majetok v správe alebo v užívaní štátnych podnikov ani majetok vo vlastníctve alebo v užívaní akciových spoločností s majetkovou účasťou štátu.

Databáza CEM v súlade so zákonom o správe majetku štátu obsahuje tieto údaje:

 • Označenie správcu majetku štátu.
 • Identifikáciu nehnuteľného majetku štátu.
 • Údaje o úžitkovej ploche, ktorou sa rozumie
  1. výmera pozemku evidovaná v katastri nehnuteľností,
  2. súčet plochy všetkých miestností, ktoré sú využiteľné v súlade s účelom stavby,
  3. podlahová plocha bytu a podlahová plocha nebytového priestoru podľa osobitného predpisu.
 • Podiel užívania nehnuteľného majetku štátu správcom majetku štátu a podiel využívania nehnuteľného majetku štátu inými osobami okrem prenechania nehnuteľného majetku štátu do krátkodobého nájmu, krátkodobej výpožičky alebo krátkodobého podnájmu.
 • Identifikáciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve inej osoby, ktorý je užívaný správcom majetku štátu, údaje o úžitkovej ploche v užívaní správcu majetku štátu a označenie vlastníka.
 • Údaje o energetickej náročnosti, ak bol pre stavbu vykonaný energetický audit.

V CEM sa neevidujú:

 1. líniové stavby a pozemky zastavané líniovými stavbami,
 2. nehnuteľný majetok štátu, ktorý slúži na plnenie úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu alebo obrany štátu a na úseku ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu,
 3. nehnuteľný majetok štátu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve inej osoby, ktorý je užívaný správcom majetku štátu v zahraničí a slúži výlučne pre potreby ubytovania zamestnancov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.

Evidované údaje majú informatívny charakter. Zmeny údajov vkladajú správcovia majetku štátu do 30 dní po vzniku zmeny.

CEM umožňuje aj vyhľadávanie bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov podľa rôznych kritérií. Pri rozšírenom vyhľadávaní je potrebné vyplniť, resp. zaškrknúť aspoň jeden údaj pre korektné vyhľadávanie. Výsledok vyhľadávania sa zobrazuje v tabuľkovej forme alebo lokalizáciou majetku na mape. Výberom konkrétneho majetku je možné vstúpiť do detailnej ponuky tohto majetku, ktorá obsahuje relevantné informácie.

Ochrana osobných údajov