Často kladené otázky

rozbaliť všetky otázky / zbaliť všetky otázky

V CEM sa zverejňuje iba nehnuteľný majetok štátu využívaný vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére. Ide o majetok štátu v správe správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), t. j. štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, štátnych fondov, právnických osôb zriadených osobitnými zákonmi, ak na základe zákona spravujú majetok štátu (napr. Slovenský pozemkový fond), ako aj štátnych orgánov bez právnej subjektivity, ak na základe právnych predpisov spravujú majetok štátu (napr. okresné úrady v sídle kraja).

Nezverejňujú sa

a) líniové stavby štátu a pozemky štátu zastavané líniovými stavbami,

b) nehnuteľný majetok štátu, ktorý slúži na plnenie úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu alebo obrany štátu a na úseku ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu,

c) nehnuteľný majetok štátu, ktorý je užívaný správcom v zahraničí a slúži výlučne pre potreby ubytovania zamestnancov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.

Predmetom zverejnenia nie je taktiež nehnuteľný majetok štátu, ktorý bol z CEM správcom vyradený (napr. z dôvodu predaja, zámeny).

Bližšie údaje získate na stránke CEM v záložke „O registri“.

Povinnosť evidovať nehnuteľný majetok vo vlastníctve iných vlastníkov v CEM vyplýva z § 3c zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Vytvorením databázy majetku štátu a databázy majetku iných vlastníkov v užívaní správcov, štát získa komplexný prehľad nehnuteľného majetku, ktorý sa využíva na plnenie jednotlivých funkcií štátu. To umožní prehodnotiť potrebu konkrétneho majetku vo vlastníctve štátu, resp. prehodnotiť nevyhnutnosť užívania majetku vo vlastníctve iných vlastníkov. Snahou je zabrániť tomu, aby štát bol zaťažený výdavkami na prebytočný majetok štátu a súčasne zabrániť, aby štát platil za užívanie majetku vo vlastníctve iného vlastníka, hoci má nevyužitý iný vhodný vlastný majetok.

V CEM sa zverejňujú tieto informácie o majetku iných vlastníkov, ktoré užíva štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond:

 • identifikačné údaje bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov v rozsahu údajov vedených v katastri nehnuteľností, ak ide o nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností,
 • celková výmera (v m2) užívanej plochy podľa údajov uvedených v zmluve,
 • označenie vlastníka, pričom fyzické osoby sa v záujme ochrany osobných údajov označujú len v rozsahu meno, priezvisko a názov obce, v ktorej má vlastník – fyzická osoba bydlisko.

Slovenská republika vlastní veľké množstvo rozmanitých druhov stavieb, ktorých priestory sú využívané na rozličné účely, pričom tieto priestory nie sú evidované v katastri nehnuteľnosti ako samostatný predmet vlastníctva. Z dôvodu lepšej prehľadnosti o voľnom a užívanom majetku štátu sa priestory v stavbe rozdelili na:

 • byty, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľností,
 • miestnosti určené na bývanie, napr. v stavbách slúžiacich ako ubytovne, domovy dôchodcov, internáty, prípadne aj v administratívnych budovách,
 • nebytové priestory, ktoré sa využívajú v súlade s účelom stavby, napr. kancelária v administratívnej budove,
 • nebytové priestory využívané na podporné činnosti, ktoré majú len doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii stavby, napr. garáž, jedáleň, sklad, a pod. v administratívnej budove.

Predmetom evidencie nie sú

 • spoločné priestory stavby, napr. chodba, WC, vestibul, a pod.
 • užívacie vzťahy viaznuce na spoločných priestoroch stavby.

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie bytu do evidencie v CEM je, či byt je samostatne evidovaný na liste vlastníctva. Ak je byt samostatne evidovaný na liste vlastníctva, potom je evidovaný ako samostatná nehnuteľnosť. Pokiaľ je byt súčasťou stavby a na liste vlastníctva je evidovaná iba budova (nie byt samotný), potom je takýto byt evidovaný ako súčasť stavby.

Táto situácia môže nastať:

 • ak stavba (bytová alebo nebytová budova) je v spoluspráve viacerých správcov. Potom je stavba evidovaná s príslušným správcom a podielom toľkokrát, koľko je správcov;
 • z dôvodu zákonnej lehoty 30 dní, ktoré majú správcovia na aktualizáciu údajov v CEM môže pri prevode správy majetku štátu nastať situácia, že nehnuteľnosť je duplicitne (dočasne) evidovaná odovzdávajúcim správcom aj preberajúcim správcom.

V CEM je evidovaný aj majetok, ktorý sa nachádza mimo územia SR. Pre vyhľadávanie je potrebné zadať štát, príp. mesto, v ktorom chcete daný majetok vyhľadať. Môže ísť o majetok štátu, ako aj majetok vo vlastníctve iných vlastníkov v užívaní štátnej rozpočtovej organizácie, štátnej príspevkovej organizácie alebo štátneho fondu.

V prechodnom období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 prebiehalo nahrávanie údajov o povinne zverejňovanom nehnuteľnom majetku správcami. Zverejňované sú len údaje, ktoré boli správcami nahrané v rozsahu všetkých povinných polí.

Správcovia majú povinnosť v CEM aktualizovať údaje najneskôr do 30 dní od každej zmeny podliehajúcej evidencii v CEM.

Portál www.majetokstatu.sk je aktualizovaný jedenkrát denne a obsahuje evidovaný majetok v CEM platný ku koncu predchádzajúceho dňa.

Evidované údaje majú informatívny charakter. Za správnosť zverejnených údajov zodpovedajú jednotliví správcovia. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte konkrétneho správcu, ktorý dotknutý majetok eviduje v CEM.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu vykonávajú podľa § 14a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vládny audit dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe majetku štátu, vrátane plnenia povinností pri evidencii majetku štátu alebo majetku vo vlastníctve iných vlastníkov v CEM.

Správcovia si môžu stiahnuť aktuálny formulár pre žiadosť o založenie prístupu používateľa do IS CEM na stránke CPU podpory: http://www.cpu.datacentrum.sk/dokumenty-a-postupy/dokumenty-na-stiahnutie-6d.html

Vyplnenú žiadosť o založenie používateľa je potrebné zaslať na adresu DataCentra.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako každá štátna rozpočtová organizácia (vrátane štátnej príspevkovej organizácie a štátneho fondu) nemá vlastný majetok, ale spravuje výlučne majetok Slovenskej republiky.

Slovenská republika nevedie jednotnú databázu motorových vozidiel. Jednotliví správcovia o tomto majetku štátu vedú len (neverejnú) účtovnú evidenciu.

Motorové vozidlá, ktoré štát ponúka na predaj, však môžete vidieť na webovej stránke https://www.ropk.sk/hnutelny-majetok, ak ich obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky (resp. od roku výroby) neuplynulo viac ako päť rokov. Na tejto stránke sa ponúka aj iný vymedzený hnuteľný majetok štátu uvedený v § 8f ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Vo veciach týkajúcich sa konkrétneho nehnuteľného majetku štátu alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve inej osoby kontaktujte priamo organizáciu, ktorá je jeho správcom alebo užívateľom.

V technických veciach týkajúcich sa prevádzky CEM kontaktujte DataCentrum, a to buď písomnou žiadosťou adresovanou na DataCentrum – CPU, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, prípadne telefonicky na tel. čísle 00421 2 57880056, 00421 850 123 344 (za hovory vám Slovak Telecom, a.s. bude účtovať poplatok v cene miestneho hovoru), faxom: 00421 2 5292 3871 alebo emailom: cpu@datacentrum.sk.

Internet: https://cpu.datacentrum.sk

Vo veciach všeobecných zásad správy majetku štátu v nepodnikateľskej a verejnoprospešnej sfére, vrátane podmienok centrálneho evidovania nehnuteľného majetku štátu alebo nehnuteľného majetku iných vlastníkov, kontaktujte Ministerstvo financií Slovenskej republiky, odbor majetkovoprávny, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, prípadne telefonicky na tel. čísle: 00421 2 59 58 3439, faxom: 00421 2 5958 3055 alebo emailom: majetkovopravny.sekretariat@mfsr.sk.

Právny rámec pre evidenciu majetku v CEM predstavuje zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorý uložil správcom povinnosť zaevidovať v CEM do 31.12.2016 nehnuteľný majetok v ich správe alebo v užívaní. Podľa tohto zákona je správcom:

 • štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,
 • štátny fond,
 • právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu (napr. Slovenský pozemkový fond, Matica slovenská a pod.),
 • štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Je potrebné vychádzať z evidencie v katastri nehnuteľností a nie zmluvy o prenájme / výpožičke. Ak je majetok iného vlastníka evidovaný v katastri nehnuteľností ako stavba, použije sa karta stavba (iný vlastník). Ak je majetok iného vlastníka evidovaný v katastri nehnuteľností ako nebytový priestor, napr. nebytový priestor č. 3 na prízemí vo vchode č. 2, použije sa karta nebytový priestor.

V CEM sa vychádza z údajov uvedených v zmluve, teda uvádza sa celková výmera priestorov, ktoré sú predmetom užívania, vrátane chodieb, WC a pod.

Nie. Podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov má každý správca povinnosť evidovať majetok štátu vo svojej správe, preto evidenciu majetku štátu v CEM zabezpečuje tento správca. Vašu organizáciu vyznačí správca v CEM ako užívateľa v tabuľke "Prehľad o užívaní majetku inými osobami".

Áno. Štátne podniky (ŽSR) nie sú správcami majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, preto nemajú povinnosť evidovať v CEM majetok štátu v ich správe. Z dôvodu prehľadu o nevyhnutnom rozsahu nehnuteľného majetku pre potreby štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií alebo štátnych fondov, takýto majetok štátu sa eviduje v CEM. Hoci vlastníkom majetku v správe štátnych podnikov je Slovenská republika, na účely evidencie sa použije karta stavba (iný vlastník), karta byt (iný vlastník), karta nebytový priestor (iný vlastník) alebo karta pozemok (iný vlastník).

V CEM sa evidujú stavby (bytové budovy, nebytové budovy), byty, nebytové priestory a pozemky, a to každý majetok štátu na samostatnej karte (karta stavba, karta byt, karta nebytový priestor a karta pozemok). Vychádza sa z evidencie nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností, výnimky sú upravené v Používateľskej príručke pre správcov majetku štátu, zverejnenej na portáli CEM (neverejná časť). Zistené chyby v katastri nehnuteľností je potrebné bez zbytočného odkladu opraviť v katastri nehnuteľností a potom vykonať opravu aj v CEM.

Ak nie je v katastri nehnuteľností uvedená ako vlastník Slovenská republika, ale iba správca majetku štátu (napr. Úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo ...), prípadne zápis v katastri nehnuteľností znie spoločne v prospech vlastníka a správcu (napr. SR - Úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo ...), je potrebné iniciovať opravu údajov v katastri nehnuteľností. Správny zápis na liste vlastníctva v časti účastník právneho vzťahu: VLASTNÍK je „Slovenská republika“ a v časti účastník právneho vzťahu: SPRÁVCA je „Úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo ...“. Pri vypĺňaní údajov v CEM sa nebude teda vychádzať zo zápisu v katastri nehnuteľností, ale bude sa vychádzať zo skutočnosti, že je to majetok štátu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Ide najmä o tieto nedostatky v katastri nehnuteľností:

 1. nesprávny zápis vlastníka - keďže každá štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond a preddavková organizácia štátnej rozpočtovej organizácie nadobúdajú majetok výlučne do vlastníctva Slovenskej republiky (§ 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov), zápis v katastri musí na liste vlastníctva v časti účastník právneho vzťahu: VLASTNÍK znieť v prospech „Slovenská republika“ a označenie správcu musí byť v časti účastník právneho vzťahu: SPRÁVCA
 2. chýbajúce IČO každého správcu na liste vlastníctva
 3. chýbajúci číselný identifikátor na liste vlastníctva- len v prípade okresných úradov v sídle kraja (príp. aj iných preddavkových organizácií štátnej rozpočtovej organizácie)

Tieto nedostatky je potrebné bez zbytočného odkladu odstrániť ! Postup konania voči orgánom na úseku katastra ustanovuje zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (§ 59).

Rozhodujúca je evidencia v katastri nehnuteľností. Ak je komín (rampa ...) predmetom evidencie v katastri nehnuteľností, eviduje sa aj v CEM. Je však potrebné prešetriť, či ide o nebytovú budovu podľa § 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Ak ide o nebytovú budovu, zápis v katastri nehnuteľností a v CEM je správny. Ak nejde o nebytovú budovu, je potrebné zvážiť výmaz tejto „budovy“ v katastri nehnuteľností a po výmaze z katastra nehnuteľností je potrebné vykonať výmaz aj z CEM.

Predmetom evidencie v CEM sú len miestnosti využiteľné s účelom stavby, teda nie spoločné priestory (napr. chodby, schodištia), strecha, steny budovy, a ani miestnosti, ktoré vzhľadom napr. na ich veľkosť, nie sú využiteľné v súlade s účelom stavby (napr. pivničné kobky, WC).

Na karte stavba (vlastník SR) sa ponúkajú 4 typy miestnosti, a to

 • nebytový priestor – miestnosť (nie je predmetom evidencie v katastri nehnuteľností)
 • nebytový priestor na podporné činnosti – miestnosť (nie je predmetom evidencie v katastri nehnuteľností)
 • byt (nie je predmetom evidencie v katastri nehnuteľností)
 • miestnosť určená na bývanie

Pri rozdelení stavby do jednotlivých vyššie vymenovaných priestorov sa vychádza zo stavebnotechnickej dokumentácie, t. j. pri určení ich využiteľnosti, označení číslami, výmery a čísla poschodia. Ak stavebnotechnická dokumentácia chýba alebo je neaktuálna, vychádza sa z aktuálneho stavu.

Číslovanie priestoru v stavbe musí zabrániť zámene s iným priestorom. Ak sa reálne označenie priestoru nezhoduje s číslom priestoru uvedeným v stavebnotechnickej dokumentácii, správca musí rozhodnúť, či bude priestory označovať podľa reálneho stavu alebo podľa stavebnotechnickej dokumentácie. Všeobecne platí, že v rovnakých prípadoch je potrebné postupovať rovnako.

V rodinných domov vo vlastníctve štátu (budovy, ktoré podľa § 43b ods. 3 stavebného zákona majú najviac tri byty), sa evidujú iba byty, teda nie miestnosti určené na bývanie, či iné nebytové priestory (miestnosti). Ak je rodinný dom v katastri nehnuteľností rozdelený na jednotlivé byty, tieto sa evidujú cez kartu byt (teda nie cez kartu stavba), a to toľkokrát, koľko bytov je v tomto rodinnom dome.

Príklady:

Kancelária č. 1 (výmera 20 m2, plne využívaná správcom)

Pri vypĺňaní prvej tabuľky Priestory mimo evidencie katastra nehnuteľností správca uvedie:

 • celková podlahová plocha v m2: 20 m2
 • podlahová plocha v užívaní správcu v m2: 20 m2 (pretože je užívaná správcom)

Po vyplnení ďalších požadovaných informácií a odkliku „Pridať/Upraviť“, správca nemusí nič viac robiť, pretože systém sám vygeneruje, že:

 • podlahová plocha v užívaní iných osôb: 0 m2
 • nevyužitá plocha: 0 m2

Kancelária č. 2 (výmera 20 m2, v nájme do 31. 12. 2018)

Pri vypĺňaní prvej tabuľky Priestory mimo evidencie katastra nehnuteľností správca uvedie:

 • celková podlahová plocha v m2: 20 m2
 • podlahová plocha v užívaní správcu v m2: 0 m2 (pretože nie je užívaná správcom)

Po vyplnení ďalších požadovaných informácií a odkliku „Pridať/Upraviť“, správca začne vypĺňať druhú tabuľku "Prehľad o užívaní majetku štátu inými osobami", kde systém zeleným príznakom zvýrazní kanceláriu č. 2 (a súčasne všetky miestnosti, kde v prvej tabuľke v riadku podlahová plocha v užívaní správcu v m2 uviedol menšiu výmeru, než je celková výmera miestnosti). Keď správca vyplní všetky požadované riadky v tejto tabuľke (napr. názov zmluvy, plánované ukončenie užívania), systém sám vygeneruje, že:

 • podlahová plocha v užívaní iných osôb: 20 m2
 • nevyužitá plocha: 0 m2

Kancelária č. 3 (výmera 20 m2, prázdna)

Pri vypĺňaní prvej tabuľky Priestory mimo evidencie katastra nehnuteľností správca uvedie nasledovné:

 • celková podlahová plocha v m2: 20 m2
 • podlahová plocha v užívaní správcu v m2: 0 m2 (pretože nie je užívaná správcom)

Po vyplnení ďalších požadovaných informácií a odkliku „Pridať/Upraviť“, správca nevypĺňa druhú tabuľku "Prehľad o užívaní majetku štátu inými osobami", pretože miestnosť nie je nikým využívaná. Systém sám vygeneruje, že:

 • podlahová plocha v užívaní iných osôb: 0 m2
 • nevyužitá plocha: 20 m2

Pri vypĺňaní prvej tabuľky Priestory mimo evidencie katastra nehnuteľností správca uvedie:

 • celková podlahová plocha v m2: 20 m2
 • podlahová plocha v užívaní správcu v m2: 20 m2 (hoci prebieha rekonštrukcia).

Lehota sa začína od zmeny každej skutočnosti, ktorá je evidovaná v CEM, napr. od vydania rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti majetku štátu alebo rozhodnutia o prebytočnosti majetku, od účinnosti zmluvy alebo jej dodatku, ktorý sa týka evidovanej skutočnosti, od ukončenia zmluvy, od zmeny identifikačných údajoch užívateľa, od prevodu vlastníckeho práva alebo prevodu správy.

Príklad č. 1 - priestor je po ukončení užívacieho vzťahu naďalej správcom nevyužívaný (príp. už má uzavretý aj nový užívací vzťah k danému priestoru)

Ak správca správne vyplnil pole Plánované ukončenie užívania alebo pole Predčasné ukončenie užívania, systém v deň nasledujúci po určenom dni konca užívacieho vzťahu (napr. 13. 3. 2018, ak nájomná zmluva skončila 12. 3. 2018) vygeneruje, že ide o nevyužitú podlahovú plochu. Túto skutočnosť možno vidieť v prvej tabuľke Priestory mimo evidencie katastra nehnuteľností.

Z druhej tabuľky "Prehľad o užívaní inými osobami" odporúčame cez tlačidlo Odobrať odstrániť odkaz na zmluvu, ktorá zanikla uplynutím času. Odobratie zmluvy nie je nutné v prípade, ak si chce správca evidovať históriu zaevidovaných zmlúv v CEM. Ak však správca ide prenechať všetky dotknuté priestory, resp. ich časť, do užívania inej osoby (prípadne tej istej), v takom prípade je tiež možné využiť existujúce dáta o zmluvnom vzťahu a len aktualizovať údaje, ktoré sa menia, napr. názov zmluvy, začiatok užívacieho vzťahu, dátum plánovaného ukončenia a pod.

Príklad č. 2 – uvoľnený priestor začne správca sám využívať

Ak správca správne vyznačil riadok Plánované ukončenie užívania alebo riadok Predčasné ukončenie užívania, systém sám v deň nasledujúci po určenom dni konca užívacieho vzťahu (napr. 13. 3. 2018, ak nájomná zmluva skončila 12. 3. 2018) vygeneruje, že ide o nevyužitú podlahovú plochu. Túto skutočnosť možno vidieť v prvej tabuľke Priestory mimo evidencie katastra nehnuteľností.

V ďalšom kroku správca v prvej tabuľke Priestory mimo evidencie katastra nehnuteľností pri konkrétnom priestore vyznačí nový údaj o veľkosti výmery podlahovej plochy v užívaní správcu, čiže namiesto 0 m2, resp. výmery, ktorá je menšia ako je celková výmera daného priestoru, doplní údaj o výmere, v akej bude priestor sám reálne užívať. Z druhej tabuľky "Prehľad o užívaní majetku štátu inými osobami" odporúčame z dôvodu prehľadnosti odobrať odkaz na zmluvu, ktorá zanikla uplynutím času. Odobratie zmluvy nie je nutné v prípade, ak si chce správca evidovať históriu zaevidovaných zmlúv v CEM.

Pri evidovaní užívacieho vzťahu je potrebné vychádzať zo skutočného stavu. V prípade, že nejde o krátkodobý užívací vzťah založený zmluvou o krátkodobom nájme, správca je povinný danú skutočnosť zaevidovať v CEM do 30 dní od účinnosti zmluvy, pričom pri vypĺňaní postupuje obdobne ako pri otázke č. 10) Kancelária č. 2.

Ak je stavba v podielovej správe viacerých správcov (príp. v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov), každý správca uvedie skutočný počet podlaží stavby podľa stavebnotechnickej dokumentácie. Čo sa týka priestorov, vypĺňa správca len tie priestory a údaje o tých, ktoré na základe dohody s inými podielovými správcami (príp. s inými spoluvlastníkmi) má užívať, a to v tabuľke Priestory mimo evidencie katastra nehnuteľností.