Často kladené otázky

rozbaliť všetko / zbaliť všetko

Zverejňuje sa v CEM všetok nehnuteľný majetok Slovenskej republiky?

V CEM sa zverejňuje iba nehnuteľný majetok štátu využívaný vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére. Ide o majetok štátu v správe správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), t. j. štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, štátnych fondov, právnických osôb zriadených osobitnými zákonmi, ak na základe zákona spravujú majetok štátu (napr. Slovenský pozemkový fond), ako aj štátnych orgánov bez právnej subjektivity, ak na základe právnych predpisov spravujú majetok štátu (napr. okresné úrady v sídle kraja).

Nezverejňujú sa

a) líniové stavby štátu a pozemky štátu zastavané líniovými stavbami,

b) nehnuteľný majetok štátu, ktorý slúži na plnenie úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu alebo obrany štátu a na úseku ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu,

c) nehnuteľný majetok štátu, ktorý je užívaný správcom v zahraničí a slúži výlučne pre potreby ubytovania zamestnancov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.

Predmetom zverejnenia nie je taktiež nehnuteľný majetok štátu, ktorý bol z CEM správcom vyradený (napr. z dôvodu predaja, zámeny).

Bližšie údaje získate na stránke CEM v záložke „O registri“

Prečo sa v CEM zverejňuje majetok iných vlastníkov a v akom rozsahu?

Povinnosť evidovať nehnuteľný majetok vo vlastníctve iných vlastníkov v CEM vyplýva z § 3c zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Vytvorením databázy majetku štátu a databázy majetku iných vlastníkov v užívaní správcov, štát získa komplexný prehľad nehnuteľného majetku, ktorý sa využíva na plnenie jednotlivých funkcií štátu. To umožní prehodnotiť potrebu konkrétneho majetku vo vlastníctve štátu, resp. prehodnotiť nevyhnutnosť užívania majetku vo vlastníctve iných vlastníkov. Snahou je zabrániť tomu, aby štát bol zaťažený výdavkami na prebytočný majetok štátu a súčasne zabrániť, aby štát platil za užívanie majetku vo vlastníctve iného vlastníka, hoci má nevyužitý iný vhodný vlastný majetok.

V CEM sa zverejňujú tieto informácie o majetku iných vlastníkov, ktoré užíva štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond:

 • identifikačné údaje bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov v rozsahu údajov vedených v katastri nehnuteľností, ak ide o nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností,
 • celková výmera (v m2) užívanej plochy podľa údajov uvedených v zmluve,
 • označenie vlastníka, pričom fyzické osoby sa v záujme ochrany osobných údajov označujú len v rozsahu meno, priezvisko a názov obce, v ktorej má vlastník – fyzická osoba bydlisko.
Prečo sú v detaile stavby vo vlastníctve Slovenskej republiky jej priestory rozdelené na štyri druhy?

Slovenská republika vlastní veľké množstvo rozmanitých druhov stavieb, ktorých priestory sú využívané na rozličné účely, pričom tieto priestory nie sú evidované v katastri nehnuteľnosti ako samostatný predmet vlastníctva. Z dôvodu lepšej prehľadnosti o voľnom a užívanom majetku štátu sa priestory v stavbe rozdelili na:

 • byty, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľností,
 • miestnosti určené na bývanie, napr. v stavbách slúžiacich ako ubytovne, domovy dôchodcov, internáty, prípadne aj v administratívnych budovách,
 • nebytové priestory, ktoré sa využívajú v súlade s účelom stavby, napr. kancelária v administratívnej budove,
 • nebytové priestory využívané na podporné činnosti, ktoré majú len doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii stavby, napr. garáž, jedáleň, sklad, a pod. v administratívnej budove.

Predmetom evidencie nie sú

 • spoločné priestory stavby, napr. chodba, WC, vestibul, a pod.
 • užívacie vzťahy viaznuce na spoločných priestoroch stavby.
Aký je rozdiel medzi bytom, ktorý je evidovaný samostatne a bytom, ktorý je evidovaný ako súčasť stavby?

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie bytu do evidencie v CEM je, či byt je samostatne evidovaný na liste vlastníctva. Ak je byt samostatne evidovaný na liste vlastníctva, potom je evidovaný ako samostatná nehnuteľnosť. Pokiaľ je byt súčasťou stavby a na liste vlastníctva je evidovaná iba budova (nie byt samotný), potom je takýto byt evidovaný ako súčasť stavby.

Prečo je jedna nehnuteľnosť vo vlastníctve Slovenskej republiky evidovaná v CEM dvakrát?

Táto situácia môže nastať:

 • ak stavba (bytová alebo nebytová budova) je v spoluspráve viacerých správcov. Potom je stavba evidovaná s príslušným správcom a podielom toľkokrát, koľko je správcov;
 • z dôvodu zákonnej lehoty 30 dní, ktoré majú správcovia na aktualizáciu údajov v CEM môže pri prevode správy majetku štátu nastať situácia, že nehnuteľnosť je duplicitne (dočasne) evidovaná odovzdávajúcim správcom aj preberajúcim správcom.
Je možné v CEM vyhľadávať aj majetok nachádzajúci sa v inom štáte ako v Slovenskej republike?

V CEM je evidovaný aj majetok, ktorý sa nachádza mimo územia SR. Pre vyhľadávanie je potrebné zadať štát, príp. mesto, v ktorom chcete daný majetok vyhľadať. Môže ísť o majetok štátu, ako aj majetok vo vlastníctve iných vlastníkov v užívaní štátnej rozpočtovej organizácie, štátnej príspevkovej organizácie alebo štátneho fondu.

Sú zverejnené údaje úplné a aktuálne?

V prechodnom období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 prebiehalo nahrávanie údajov o povinne zverejňovanom nehnuteľnom majetku správcami. Zverejňované sú len údaje, ktoré boli správcami nahrané v rozsahu všetkých povinných polí.

Správcovia majú povinnosť v CEM aktualizovať údaje najneskôr do 30 dní od každej zmeny podliehajúcej evidencii v CEM.

Portál www.majetokstatu.sk je aktualizovaný jedenkrát denne a obsahuje evidovaný majetok v CEM platný ku koncu predchádzajúceho dňa.

Evidované údaje majú informatívny charakter. Za správnosť zverejnených údajov zodpovedajú jednotliví správcovia. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte konkrétneho správcu, ktorý dotknutý majetok eviduje v CEM.

Kto kontroluje, či sú údaje v CEM aktualizované?

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu vykonávajú podľa § 14a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vládny audit dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri správe majetku štátu, vrátane plnenia povinností pri evidencii majetku štátu alebo majetku vo vlastníctve iných vlastníkov v CEM.

Akým spôsobom môžu správcovia požiadať o založenie prístupu používateľa do IS CEM?

Správcovia si môžu stiahnuť aktuálny formulár pre žiadosť o založenie prístupu používateľa do IS CEM na stránke CPU podpory: http://www.cpu.datacentrum.sk/dokumenty-a-postupy/dokumenty-na-stiahnutie-6d.html.

Vyplnenú žiadosť o založenie používateľa je potrebné zaslať na adresu DataCentra.

Kde môžem získať prehľad o motorových vozidlách vo vlastníctve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky?

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako každá štátna rozpočtová organizácia (vrátane štátnej príspevkovej organizácie a štátneho fondu) nemá vlastný majetok, ale spravuje výlučne majetok Slovenskej republiky.

Slovenská republika nevedie jednotnú databázu motorových vozidiel. Jednotliví správcovia o tomto majetku štátu vedú len (neverejnú) účtovnú evidenciu.

Motorové vozidlá, ktoré štát ponúka na predaj, však môžete vidieť na webovej stránke https://www.ropk.sk/hnutelny-majetok, ak ich obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky (resp. od roku výroby) neuplynulo viac ako päť rokov. Na tejto stránke sa ponúka aj iný vymedzený hnuteľný majetok štátu uvedený v § 8f ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Koho mám kontaktovať, ak potrebujem bližšie informácie o CEM?

Vo veciach týkajúcich sa konkrétneho nehnuteľného majetku štátu alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve inej osoby kontaktujte priamo organizáciu, ktorá je jeho správcom alebo užívateľom.

V technických veciach týkajúcich sa prevádzky CEM kontaktujte DataCentrum, a to buď písomnou žiadosťou adresovanou na DataCentrum – CPU, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, prípadne telefonicky na tel. čísle 00421 2 57880056, 00421 850 123 344 (za hovory vám Slovak Telecom, a.s. bude účtovať poplatok v cene miestneho hovoru), faxom: 00421 2 5292 3871 alebo emailom: cpu@datacentrum.sk.

Internet: http://www.cpu.datacentrum.sk.

Vo veciach všeobecných zásad správy majetku štátu v nepodnikateľskej a verejnoprospešnej sfére, vrátane podmienok centrálneho evidovania nehnuteľného majetku štátu alebo nehnuteľného majetku iných vlastníkov, kontaktujte Ministerstvo financií Slovenskej republiky, odbor majetkovoprávny, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, prípadne telefonicky na tel. čísle: 00421 2 59 58 3439, faxom: 00421 2 5958 3055 alebo emailom: majetkovopravny.sekretariat@mfsr.sk.

Kto eviduje majetok v CEM?

Právny rámec pre evidenciu majetku v CEM predstavuje zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorý uložil správcom povinnosť zaevidovať v CEM do 31.12.2016 nehnuteľný majetok v ich správe alebo v užívaní. Podľa tohto zákona je správcom:

 • štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,
 • štátny fond,
 • právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu (napr. Slovenský pozemkový fond, Matica slovenská a pod.),
 • štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
Kde možno nájsť majetok štátu ponúkaný na predaj alebo do nájmu?

Majetok štátu (nehnuteľný aj hnuteľný) ponúka štát na stránke Registra ponúkaného majetku štátu (www.ropk.sk). Ide výlučne o majetok štátu, ktorý je v správe správcov, t. j. štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, štátnych fondov, právnických osôb zriadených osobitnými zákonmi, ak na základe zákona spravujú majetok štátu (podľa zákona o správe majetku), ako aj štátnych orgánov bez právnej subjektivity, ak na základe právnych predpisov spravujú majetok štátu (napr. okresné úrady v sídle kraja). Bližšie informácie sú uvedené na stránke Registra ponúkaného majetku štátu.

Možno z CEM zistiť, či tam uvedený majetok štátu správca ponúka na predaj alebo do nájmu?

Z údajov na stránke www.majetokstatu.sk možno zistiť, či konkrétny nehnuteľný majetok štátu je správcom využívaný a v akej miere. Z CEM však nemožno zistiť, či správca ponúkol nevyužívaný majetok štátu v registri ponúkaného majetku štátu (www.ropk.sk). Bližšie informácie sú uvedené na stránke registra ponúkaného majetku štátu.

Zverejňujú sa uzavreté nájomné zmluvy v CEM?

V CEM sa nezverejňujú žiadne zmluvy, výlučne užívatelia v CEM evidovaného nehnuteľného majetku štátu. Zmluvy týkajúce sa nakladania s majetkom štátu sa zverejňujú podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk/).